Procés d'Admissions

A St. Peter’s School tenim una política d’admissions contínua, cosa que significa que atenem candidatures d’admissió al llarg de tot el curs escolar. Els alumnes poden incorporar-se en el moment que necessitin, segons les places disponibles i la idoneïtat del candidat.

Si us plau enviïn la seva petició d'informació (descarregable i emplenable aquí) al nostre Departament d'admissions. Contactarem amb vostès per organitzar una cita i iniciar el procés d’admissió, que consta de les següents fases:


1. Entrevista personal amb la família

Durant aquesta entrevista personal, tindran l’oportunitat de visitar l’escola. Sempre que sigui possible, aquesta visita es farà en horari lectiu perquè els pares puguin observar el dia a dia dels nens.


2. Avaluació de la candidatura

Per avaluar l’adequació del candidat valorem tres aspectes: una entrevista personal amb el candidat, l’expedient acadèmic (així como altres possibles referències), i els resultats d’unes proves amb contingut acadèmic i psicotècnic que haurà de passar després de l’entrevista. Aquestes proves hauran d’abonar-se abans de la seva realització.

És imprescindible comptar amb els punts anterior per poder valorar l’admissió. 


3. Matrícula

Quan l’equip d’Admissions hagi valorat la candidatura, els serà comunicat perquè puguin matricular l’alumne. Els candidats admesos rebran un sobre amb la relació de tota la documentació necessària i els formularis per emplenar. Per confirmar la matrícula, cal lliurar la documentació sol·licitada i abonar la quantitat corresponent a matrícula i reserva de plaça.

En cas de no disposar de places lliures, els incorporarem a una llista d’espera i intentarem solucionar-ho tan aviat com sigui possible.